Copyright 2024 -

Algemene Voorwaarden Wedstrijden Dutch Paint Horse Club (DPHC)

Volgens de Nederlandse wetgeving is ROKEN VERBODEN in alle publieke ruimtes. Dit omvat ook de stallen, inrij- en wedstrijdbak.

Algemeen:
Het showsecretariaat is de avond voor de wedstrijddag geopend van 19.00 tot 20.30 uur. Op de showdagen is het showsecretariaat 1 uur voor aanvang van de show geopend. Op het showsecretariaat kunt u uitsluitend contant betalen (geen pin / creditcard). Indien u contant betaalt gelieve zo veel mogelijk gepast geld mee te nemen. U kunt ook vooraf via bank betalen (gegevens staan op de factuur). Uw betaling dient in dat geval uiterlijk 2 werkdagen voor de show te geschieden. Het inrijden is op de avond voor de wedstrijddag mogelijk van 18.00 tot 22.00 uur. Op de showdagen is inrijden mogelijk voor aanvang van de show en zal per show worden vastgesteld. Inrijden in de show-arena mag alleen op aanwijzing van de doorman en indien dit binnen het showprogramma past.
Om deel te kunnen nemen aan officiële APHA onderdelen dient u lid te zijn van de APHA . Hier zal op gecontroleerd worden, zorg ervoor dat u uw lidmaatschapsbewijs bij u hebt. Verder dient men voor de (Novice-)Amateur onderdelen een geldige (Novice-)Amateurkaart in het bezit te hebben. Zowel het APHA lidmaatschap als de (Novice-)Amateurkaart kunnen op de show aangevraagd worden bij het secretariaat. Het niet kunnen tonen van een geldige APHA lidmaatschapskaart en/of de APHA (Novice-)Amateurkaart verplicht u tot het aanschaffen van een tijdelijke kaart. Alle eigenaren van Paint paarden dienen een geldige APHA lidmaatschap te hebben.

Het showsecretariaat behoudt zich het recht voor om indien nodig (en waar toegestaan door de APHA) klassen samen te voegen en/of te annuleren wanneer er minder dan 2 starts ingeschreven zijn. Indien er te weinig starts zijn behouden wij het recht een show te annuleren minimaal 48 uur voor de 1e wedstrijddag. Reeds betaalde inschrijfgelden zullen worden gerestitueerd.

Geldig paspoort met vaccinatie gegevens voor influenza
In het paspoort moet het transpondernummer vermeld staan. Dit kan er in geprint zijn of het kan er met een sticker ingeplakt zijn. Over deze sticker  moet dan een stempel van de uitgevende instantie geplaatst zijn. Uit de vaccinatiegegevens moet blijken dat het paard/pony een basisenting en tijdige jaarlijkse herhalingsentingen heeft gehad. Een basisenting bestaat uit twee entingen die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar gegeven zijn. Tussen de basisentingen in mag niet gestart worden. Een enting moet tenminste 6 dagen voor een wedstrijd gegeven zijn. Een herhalingsenting mag niet meer dan precies 1 jaar na de laatste enting gegeven zijn. Veulens vanaf 6 maanden dienen geent te zijn. Als de vaccinatie gegevens voorheen in een apart boekje vermeld waren moet de dierenarts in het paspoort voor gebruik in Nederland schrijven: "de enthistorie van dit paard/deze pony is correct. Laatste vaccinatie op: (datum invullen)"  Deze zin moet afgetekend en afgestempeld zijn door de dierenarts. Het boekje is niet geldig en heb je dan ook niet meer nodig. (Uitsluitend in FEI-paspoorten voor starts in het buitenland moet de regel van de dierenarts in het engels geschreven staan.) Vaccinatie vermeldingen moeten voorzien zijn van datum, handtekening dierenarts en (praktijk)stempel. Vermeldingen vanaf 1 april 2007 moeten voorzien zijn van een sticker met het batchnummer van de enting.

Veiligheid en verantwoordelijkheden
Gedurende de show zijn een hoefsmid en een veearts oproepbaar. BHV is gedurende de show aanwezig op het showterrein. Wanneer een deelnemer, eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger, handelend namens de deelnemer zich schuldig maakt aan onsportief gedrag en/of inhumane behandeling van een paard terwijl zij zich op het wedstrijdterrein bevinden, kan de showmanager, volgens zijn/haar eigen discretionaire bevoegdheid, deze deelnemer uitsluiten van de wedstrijd. Tevens zal een rapportage verstuurd worden naar het stamboek. Inleggelden worden niet teruggegeven. Indien er zaken zijn die niet vooraf zijn vastgelegd beslist het showmanagement. De organisatie noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen van deelnemers, standhouders en/of bezoekers, of voor enig letsel of overlijden van een deelnemer, paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd met inbegrip van de aankomst op en vertrek van het wedstrijdterrein en directe omgeving. Er zal geen bewaking aanwezig zijn dus waak over uw eigendommen.

Afzeggingen inschrijving
Bij een afzegging van de gehele inschrijving, minimaal 72 uur voor aanvang van de wedstrijd, of zo veel eerder in het geval dat boxen besteld moeten worden, worden uitsluitend de administratiekosten doorberekend. Indien de deelnemer niet tijdig geannuleerd heeft, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij een afzegging vanwege medische gronden van paard of ruiter, dat wil zeggen minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, met een geldige reden en dokters- of dierenartsverklaring worden uitsluitend de boxhuur en de administratiekosten doorberekend. Indien de deelnemer de bedoelde verklaring niet kan overleggen of niet tijdig geannuleerd heeft, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.

De Wedstrijd
De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het op tijd binnenkomen in de wedstrijdarena. Hou er ook rekening mee dat niet alle uitgeschreven onderdelen uitgevoerd/verreden hoeven te worden, bijvoorbeeld omdat er voor die onderdelen geen inschrijvingen zijn. De volgorde van de onderdelen bij inschrijving en/of op het programma hoeft niet de volgorde te zijn waarin de onderdelen verreden zullen worden. Kleine wijzigingen zijn mogelijk, deze worden gecommuniceerd. Het dragen van het startnummer en een cap / westernhoed in de inrij- en wedstrijdarena is te allen tijde verplicht. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde dopingcontrole uit te (laten) voeren. Showen met ongeoorloofde uitrusting/tack is niet toegestaan en zal uitsluiting van de show tot gevolg hebben, zonder teruggaaf van betaalde bedragen voor deelname of boxen. Over de conditie van de showarena inclusief de bodem is geen discussie mogelijk. Dit geldt ook voor de inrijbak.

Boxen:
De boxen worden éénmalig voorzien van bodembedekking. Indien extra bodembedekking en/of hooi ter plekke gekocht kan worden staat dit bij de inschrijving aangegeven. Mest mag alleen in de daarvoor bestemde mest-container gestort worden. Indien bij de inschrijving borg wordt gevraagd voor de boxhuur dan dient voor vertrek de box schoon en/of leeg opgeleverd te worden. Na controle van de stalmeester krijgt u een bon waarmee u uw borg kunt terugkrijgen op het showsecretariaat (neem uw eigen mestvork etc. mee om wachten te voorkomen). Tackboxen alleen mogelijk indien er voldoende boxen zijn. S.v.p. bij de inschrijving aangeven indien u naast een stalgenoot wilt staan.

Camping: (indien van toepassing)
De camping mag alleen betreden worden door campingkaarthouders. De campingkaart dient zichtbaar aan de tent of caravan vastgemaakt te worden. Per tent/caravan mag 1 auto op de camping geplaatst worden. Stroom mag uitsluitend aangesloten worden aan het aggregaat. Het is ten strengste verboden om verlengsnoeren aan elkaar te koppelen om brand en schade te voorkomen. Schade die wordt geleden door het aan elkaar koppelen van verlengsnoeren wordt verhaald. Tevens is het verboden een eigen aggregaat te gebruiken. Indien bij de camping douches en toiletten beschikbaar zijn het verzoek om e.e.a. schoon achter te laten. U dient op de laatste wedstrijddag uiterlijk vóór 19:00 uur te vertrekken.

Voorwaarden DPHC Onderdelen:

DC-100. DPHC classes
Leadline, Walk-Trot, In Hand Trail (IHT), Jeugd, Futurity/Maturity en de Jackpot (JCP) classes, allen aangeduid op het inschrijfformulier met code D-, zijn wedstrijd classes uitgeschreven door de DPHC.

Met ingang van het jaar 2021 zijn de DPHC classes met uitzondering van de Futurity/Maturity toegankelijk voor “Western”breeds,. Hierdoor willen wij de drempel voor deelname aan DPHC shows verlagen en met name de jeugd en de beginnende amateur de mogelijkheid bieden om eerder in te stappen, de competitie aantrekkelijker te maken en doorstroming naar APHA classes te bevorderen. Wij zijn een rasvereniging en staan voor het promoten van de American Paint Horse. Aan deelname met een paard van een ander “Western” ras zijn de nodige restricties verbonden (voor details zie regel DC-101).

Alle DPHC classes worden verreden volgens de regels uit het APHA rulebook. Uitzonderingen worden hieronder gespecificeerd.

DC-101. Algemene Regels

 1. Met uitzondering van de Futurity/Maturity zijn de DPHC classes zogenaamde “Westernbreed” classes. Dit wil zeggen dat men mag deelnemen met een bij de APHA, AQHA, ApHC of DAWRA geregistreerd paard.Bij inschrijving voor een show dient dit aangetoond te worden middels het indienen van een copy van het Certificate of Registration.
 2. Het paard hoeft niet in bezit te zijn van de ruiter of zijn/haar familie. Omdat de DPHC classes niet APHA approved zijn tellen de punten die je verdient niet mee voor APHA punten en awards.
 3. Om deel te kunnen nemen aan DPHC classes dient men lid te zijn/worden van de DPHC, met uitzondering van de deelnemers aan de Leadline.
 4. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm/cap is verplicht in DPHC rijclasses met uitzondering van de Jackpot classes, de In Hand Trail en de Futurity/Maturity. Voor Jeugd is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm/cap verplicht tot 14 jaar (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar). Daarna kan hiervan worden afgeweken door middel van een door ouder(s), verzorger(s) of voogd getekende verklaring. Deze is op het secretariaat verkrijgbaar.
 5. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan deze onofficiële classes is 9 jaar (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar) met uitzondering van de Leadline die juist voor de allerjongste deelnemers is bedoeld.
 6. In alle DPHC classes is het deelnemen met een hengst niet toegestaan met uitzondering van de Jackpot classes en de Futurity/Maturity.
 7. Optoming van het paard, teugelvoering van de ruiter en de kleding van de ruiter/begeleider dienen conform de APHA regels te zijn. Zie hiervoor respectievelijk Rule SC-240, SC-195.A, SC-200.A en Rule SC-235.
 8. Je komt als combinatie alleen in aanmerking voor de Year End Highpoint Awards (YEPHA), de wedstrijdtitel DPHC Allround Champion (per divisie), de titel van Nederlands Kampioen, eventuele Circuit Champion Buckles of andere door de DPHC ter beschikking gestelde Awards indien je paard een geregistreerde American Paint Horse is.
 9. Indien er gereden wordt met een ander western ras dan een geregistreerde American Paint Horse dan mag dezelfde ruiter/paard combinatie maximaal gedurende 1 (kalender)jaar in dezelfde divisie starten. Bijvoorbeeld: ruiter A met Appaloosa B start in jaar 1 in de Walk-Trot divisie. In jaar 2 mag Ruiter A met Appaloosa B niet meer deelnemen in deze divisie. Wel mag ruiter A een ander paard starten in de Walk-Trot divisie of met Appaloosa B in een andere divisie starten (bijv. DPHC Jeugd).

DC-102. Lead Line

 1. Deze class is bedoeld voor de allerjongste deelnemers. Zij dienen 3 t/m 8 jaar oud te zijn (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar).
 2. Lidmaatschap van de DPHC is niet verplicht.
 3. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht.
 4. Een bodyprotector mag gedragen worden.
 5. De combinatie wordt begeleid door een persoon te voet van 18 jaar of ouder (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar).
 6. Kleding van zowel de begeleider als de ruiter dient conform de APHA regelgeving te zijn.
 7. Het paard is voorzien van de gebruikelijke western tuigage. Extra korte kinder stijgbeugels mogen gebruikt worden. Onder het hoofdstel is een halter aangebracht met leadline. De begeleider loopt links van het paard en heeft de leadline in de rechterhand met het uiteinde links.
 8. De ruiter wordt beoordeeld op de algemene lichaamshouding in het zadel. Positie van de handen, benen, voeten in de stijgbeugels, zit en rug.
 9. Deelnemers mogen ongeacht de leeftijd van het paard op 2 handen starten mits er met een snafflebit of bosal gereden wordt. Wordt het paard uitgerust met een bit (scharen en kinriem) dan dient er met één hand gereden te worden.
 10. Er wordt van de deelnemers gevraagd om in beide richtingen op een cirkel rondom de jury(s) in stap en draf te gaan. Vervolgens opstellen op een rechte lijn en een paar stappen achterwaarts waarbij de begeleider niet mag helpen. Hij/zij is er alleen om het paard te controleren mocht het nodig zijn.
 11. APHA Rule YP-105 wordt voor deze class gehanteerd.

DC-103. Walk-Trot.

 1. Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van de DPHC.
 2. Het gebruik van een goedgekeurde veiligheidshelm is voor alle deelnemers aan deze divisie verplicht.
 3. Alleen deelnemers met een APHA Novice Amateur -, APHA Novice Youth -, APHA Walk-Trot Card of deelnemers met een aantoonbaar vergelijkbare status bij de AQHA, ApHC, DAWRA of andere Western vereniging mogen deelnemen aan de Walk-Trot divisie.
 4. De classes in deze divisie worden net als hun vergelijkbare classes in de andere divisies beoordeeld, er wordt alleen geen galop gevraagd.
 5. Deelnemers mogen ongeacht de leeftijd van het paard op 2 handen starten mits er met een snafflebit of bosal gereden wordt. Wordt het paard uitgerust met een bit (scharen en kinriem) dan dient er met één hand gereden te worden.
 6. Deelnemers aan de Walk-Trot classes mogen niet aan andere rij classes meedoen tijdens dezelfde wedstrijd maar wél aan alle (ook APHA approved) "in hand" classes met uitzondering van de DPHC In Hand Trail class.
 7. Er zit geen restrictie aan de Walk-Trot classes. Dit betekent dat er geen puntenlimiet wordt gehanteerd en dat je dus altijd in deze divisie mag starten mits je aan de voorwaarden voldoet. Je mag slechts 1 keer per kalenderjaar wisselen van Walk-Trot divisie naar Novice Amateur/Amateur divisie of Novice Youth/Youth divisie indien gewenst, of andersom.
 8. Een paard dat wordt uitgebracht in de DPHC Walk-Trot divisie mag niet door meer dan één deelnemer worden uitgebracht in dezelfde class op dezelfde show. Bijvoorbeeld: jij doet mee in de Walk-Trot Trail en iemand anders wil met hetzelfde paard ook meedoen in de Walk-Trot Trail. Dat mag niet. Wat wel mag is dat jij meedoet bijvoorbeeld in de Walk-Trot Pleasure en iemand anders doet met hetzelfde paard mee in de Walk-Trot Trail. Wat ook mag is dat jij meedoet in de Walk-Trot Trail en iemand anders doet met hetzelfde paard mee in de Novice Amateur/Amateur Trail (want deze classes zijn niet combineerbaar).
 9. APHA Rule AM-300 en YP-110 worden voor deze class gehanteerd.

DC-104. In Hand Trail.

 1. Deze class (D-IHT3) is bedoeld voor paarden van 3 jaar en ouder tijdens door de DPHC uitgeschreven meerdaagse shows. Tijdens ééndaagse shows zal deze class als zogenaamde “All Ages” class (D-IHT) worden uitgeschreven.
 2. Hetzelfde paard mag slechts één (1) keer worden uitgebracht in de In Hand Trail class op dezelfde show.
 3. Er wordt aan de hand een parcours over balken afgelegd. Het paard dat soepel en willig het parcours doorloopt terwijl het alert is, een gewillige indruk maakt en aan de hulpen van de ruiter staat zal het hoogst scoren. Wel worden er penalty’s uitgedeeld voor verschillende fouten.
 4. Deelnemers aan de In Hand Trail (D-IHT(3)) class mogen tijdens dezelfde wedstrijd aan andere DPHC en/of APHA approved (rij)classes meedoen met uitzondering van elke andere Trail rij class.
 5. De IHT regels zoals bekend bij de APHA worden gehanteerd. Zie APHA Rule SC-192.

DC-105. Jeugd.

 1. Deze classes zijn bedoeld voor iedereen van 9 tot en met 18 jaar (leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar).
 2. Er worden verschillende classes uitgeschreven. Deze worden volgens de regels zoals die bekend zijn voor de betreffende class bij de APHA beoordeeld.
 3. Deelnemers mogen ongeacht de leeftijd van het paard op 2 handen starten mits er met een snafflebit of bosal gereden wordt. Wordt het paard uitgerust met een bit (scharen en kinriem) dan dient er met één hand gereden te worden.De regels zoals die bekend zijn bij de APHA voor Novice Youth en Youth classes worden gehanteerd (zie APHA Rule YP-245 en YP-000 en verder).

DC-106. Futurity/Maturity.

 1. Deze classes worden door de DPHC uitgeschreven als onderdeel van de SSA om de fokkerij van het American Paint Horse te bevorderen.
 2. Deelnemers dienen lid te zijn van de DPHC. Ook de eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van de DPHC.
 3. In alle classes die als Futurity of Maturity worden uitgeschreven gelden de desbetreffende regels uit het APHA rulebook.
 4. Voor alle andere voorwaarden en regels wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden en Regelgeving SSA.

DC-107. Jackpot (JCP).

 1. Wat betreft optoming/uitrusting, teugelvoering en puntentelling wordt een Jackpot class beoordeeld volgens de regels zoals die bekend zijn bij de APHA en die voor de desbetreffende Open classes worden gehanteerd. (Zie APHA Rule SC-104.)
 2. Uitbetaling van prijzengeld wordt per wedstrijd en onderdeel bepaald en is afhankelijk van het aantal deelnemers (startgelden) en ‘added money’. Minimaal wordt 80% van het totaal ingebrachte startgeld uitgekeerd + het eventuele volledige prijzengeld (added money). Dit wordt via een staffel verdeeld over plaats 1 t/m 6

Versie 1, maart 2021

Door inschrijven verklaart u met deze voorwaarden akkoord te gaan.